GENERALFORSAMLING d. 9. marts 2015 referat

Referent Mariane Johansen

1. Valg af dirigent: Trine Aakær Lund som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og formalia i orden.

2. Valg af referent: Mariane Johansen

3. Formandens beretning:
Harald supplerer den skriftlige rundsendte beretning ( se HASA nr. 1 2015) og krydrer med dejlige billeder fra situationer fra foreningsåret. Herudover fortalte Harald om:
et kamera og tablet til brug i undervisningssammenhæng - begge vandtætte - som klubben har fået via sponsorstøtte fra Tuborgs Grønne Fond Klubbens ærefulde tildeling af Marselisløbrelieffet for et år (står hos formanden)

Formanden takkede for særlig indsats i årets løb til:
Jørgen P. har trukket sig som webredaktør, og takkes for indsatsen med klubbens hjemmeside gennem mange år
åse for arbejdet med PLASK

4. Godkendelse af regnskab
Irene gennemgik omdelte regnskab ( skal det evt. vedlægges referatet?)
årets resultat: overskud 17.152,49!
Regnskab godkendt!

5. Indkomne forslag: Ingen forslag indkommet.

6. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent. (Skal budget vedlægges referat?) Styregruppe foreslår uændret Kontingent: godkendes med klapsalver.
Harald gennemgår det samlede budget 2015 lægger op til overskud på ca 4000 kr.
Budget godkendt med klapsalver!

7. Valg til styregruppe:
1 styregruppemedlem: Marianne Bisgaard genopstiller ikke. Søren Andersen, hidtil suppleant, stiller op: klapsalver.
Suppleant: Hans Foldager og Lene Christensen stille op og klappes ind!
Ansvarsområder:
Regnskabsfører: Irene Lindemann genopstiller. Klapsalver.
Kontaktperson for svømmeundervisning: Maybritt Damgaard genopstiller. Klapsalver
Kontaktperson for Redaktionsudvalg: Aase Nørrung genopstiller. Klapsalver,
Kontaktperson for Medlemspleje (Musehullet): Maybritt Damgaard og Jane Christensen genopstiller. Klapsalver!

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
8.a Revisor: Torben Vegener Hansen genopstiller ikke. Ole Svendsen stiller op. Klapsalver.
8.b Revisorsuppleant: Da Lene er valgt som suppleant til styregruppe, skal der vælges ny revisorsuppleant. Kirsten Hansen klappes ind.

9. Eventuelt
8.c Rottehullets regnskab: Tonny aflægger for sidste gang regnskab for Rottehullet.
Kassebeholdning på 438,50. Godkendes med klapsalver!
Tonny og Olga takker for opbakningen gennem årene til Rottehullets drift og liv!
"Tak for kaffe gennem mange år (14 år)" - og gaver og blomster fra foreningens formand- herunder kaffekrus med foreningens logo!
8.d Tak for indsats i mange år med gave og krus til afgående bestyrelsesmedlem Marianne Bisgaard
8.c Tak og gave og krus til afgående revisor Torben Vegener Hansen.
OG der blev selvfølgelig klappet af dem alle!
8.d) Nye hjemmeside: Morten viste den nye hjemmeside frem, - indholdet er i vid udstrækning det samme, men opbygningen er ændret, så den er mere tilgængelig og indbydende. Den nye side er ikke helt klar endnu, bl.a. skal billedmaterialet og mindre tekststykker færdigredigeres, men snart er der release!

10. Årets ildsjæl: Jane Christensen. Valget begrundes af Marianne på styregruppens vegne: - for Janes gode humør og indsats i klublivet, holder styr på de unge og har et stort hjerte i Musehullet, så alle føler sig hjemme. Stort tillykke og tak for indsatsen!

11. Vigtig efterlysning: hvem vil /kan drive Rottehullet videre, - evt. en gruppe. Omfatter både kaffebrygning men også indkøb, kageliste etc. Kraftig opfordring: Snak om det og meld ind!

Tak til dirigenten, som afleverer en opfordring til Styregruppen om at overveje at indstifte "årets fighter". Forslaget vinder bifald og tilslutning, - eventuelt uddeles ifm sommerfest /i Musehullet eller lign. - Styregruppen nikker og beder Lene og Trine om at lave et konkret forslag til Styregruppen!

OG så var der MIDDAG og BANKO!
Retur til aktuelt