HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Vedtægter

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 11/3 2019

§1 Navn
Klubbens navn er: HASA Halliwick Svømmeklubben i Aarhus, HASA har hjemsted i Aarhus Kommune.

§2 Formål
At undervise børn og voksne med hvilket som helst handicap i svømning efter Halliwick konceptet og drive motionssvømning samt konkurrencesvømning efter Halliwick konceptets konkurrenceregler. Klubben tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Klubbens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§3 Medlemskab
A: Medlemmer skal være fyldt 4 år og betale det til enhver tid gældende kontingent.

B: Medlemskab ophører, når et medlem udmelder sig eller står i kontingentrestance i mere end 6 måneder. Ingen kan genoptages som medlem, før kontingentrestancen er betalt.

C: Styregruppen kan udelukke et medlem, hvis forhold giver anledning hertil. Nægter Styregruppen at optage en person, eller bliver et medlem ekskluderet, kan sagen bringes frem på den førstkommende ordinære generalforsamling. Vedkommende skal have et rimeligt varsel om generalforsamlingens afholdelse og have adgang til generalforsamlingen med ret til at udtale sig om spørgsmålet om nægtet optagelse eller eksklusion. En generalforsamlings beslutning om nægtet optagelse eller eksklusion kræver at 2/3 at de afgivne stemmer.

D: Æresmedlemmer kan udpeges af en fuldtallig, enig Styregruppe.

§4 Generalforsamling
A: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i første halvdel af marts måned.

B: Indkaldelsen sker med opslag i medlemsbladet Plask og på hjemmesiden www.hasa.dk med mindst 3 ugers varsel med angivelse af følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Vedtagelse af kontingent
7. Fastlæggelse af budget
8. Valg til Styregruppe, 2 suppleanter samt regnskabsfører
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt, herunder uddelegering af faste ansvarsområder og udvalg, jvf. §7.
Alle forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være Styregruppen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

C: Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 12 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Medlemmer mellem 4 (§3A) og 12 år kan repræsenteres af en forælder.

D: Valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.

E: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, bortset fra forslag vedrørende lovændringer og nægtet optagelse/eksklusion samt foreningens opløsning. Afstemningen foretages skriftlig, hvis blot et medlem forlanger dette.

F: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 20% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, dog er en generalforsamling med 15 personer altid beslutningsdygtig. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal Styregruppen indkalde til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Denne skal afholdes senest 30 dage efter den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

G: Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forelægges på samme generalforsamling.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af Styregruppen og skal indkaldes, når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til Styregruppen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor Styregruppen. Indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne med 14 dages varsel af det emne, der ønskes behandlet.

§6 Styregruppen
Styregruppen består af 5 personer.

Følgende personer kan ikke være medlem af Styregruppen:
• Medlemmer af bestyrelser, fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til klubben eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til klubben, samt
• Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller anden virksomhed, der udlejer lokaler m.m. til klubben, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til klubben, samt
• Ejer af lokaler m.m., der udlejes til klubben.

A: Det forudsættes, at mindst et medlem af Styregruppen har et kendskab til Halliwick konceptet og dets grundholdning.

B: Styregruppens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Tre medlem afgår ulige år, to medlemmer afgår lige år.

C: Styregruppen konstituerer sig selv. De fordeler selv ansvarsområderne imellem sig. Prioriterede ansvarsområder/arbejdsfordeling skal altid fremgå af hjemmesiden. Formanden er dog altid ansvarlig for økonomien.

D: Suppleanterne vælges hvert år. Indtræder en af Suppleanterne i Styregruppen, følger vedkommende det pågældende Styregruppemedlems valgperiode.

E: Revisorerne vælges forskudt for en toårig periode. Revisorsuppleanten er på valg hvert år.

F: Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

G: Styregruppen afholder mindst 4 møder om året. Alle Styregruppens medlemmer kan indkalde til møde. Alle, også de to suppleanter skal indkaldes. Styregruppen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede. Hvis et medlem er forhindret, skal én suppleant være til stede med fuld stemmeret. Der føres protokol over Styregruppens beslutninger.

§7 Ansvarsområder og udvalg
Klubben har følgende faste ansvarsområder, som forsøges uddelegeret på generalforsamlingen:
• Kontaktperson for Svømmeundervisningen
• Kontaktperson for Redaktionsudvalget
• Kontaktperson for Medlemspleje
• Andre ansvarsområder og udvalg kan oprettes efter behov af Styregruppen.

§8 Økonomi og regnskab
Kontingent dækker helårligt pr. 1. juli at regne. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af samtlige Styregruppemedlemmer og regnskabsfører. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsførelse tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Driftsregnskab og status pr. 31. december skal afleveres til revisorerne senest 10. februar følgende år. Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Aarhus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Regnskab og tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige Styregruppemedlemmer og revisorer. Styregruppen er ansvarlig over for Aarhus Byråd for anvendelsen af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. for regnskab og dokumentation for klubbens virksomhed.

§9 Tegningsret
Foreningen tegnes ved formanden, i væsentlige forhold dog ved formanden og et andet styrergruppemedlem.

§10 Hæftelse
Styregruppens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som klubben eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retstridig handling eller undladelse, der kan tilegnes den pågældende som forsætligt eller uagtsomt. Styregruppens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for klubbens tilskud efter denne lov. For de forpligtelser, der påhviler klubben i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§11 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal være Styregruppen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan ske på enhver beslutningsdygtig generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling vedtage vedtægtsændringer ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.

§12 Opløsning
To på hinanden følgende generalforsamlinger skal med 2/3 flertal (på hver generalforsamling) beslutte først opløsning, dernæst hvor midlerne og værdierne skal placeres.
Opløses foreningen skal evt. midler og værdier tilfalde andre tilsvarende svømmeklubber eller andre idrætsforeninger for handicappede.

Ikrafttræden. Disse vedtægter, der afløser de på generalforsamling den 27/1-1972, med ændringer af den 14/3-1973, den 7/3-1974, den 18/4-2001, den 30/4-2011, den 6/12 2017 (ekstraordinære) og senest generalforsamlingen den 11/3-2019. vedtagne ændringer træder i kraft den 11/3-2019.